New Tibetan Books!

Usually we have a steady stream of small amounts of Tibetan texts and academic works on Buddhism and Tibet coming into our library, but recently we welcomed a doubling of the Tibetan texts held in the Boulder research library. I will try to give a sense of what has arrived recently in a few posts here.

On the top of the shelves you can see our recently rebound version of the Narthang Kangyur. Many of the other texts on the shelves are various series from Paltsek Research  དཔལ་བརྩེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་།.

Tibetan Library

Tibetan Library 2

Recent Arrivals from དཔལ་བརྩེགས་ :

rngog slob brgyud dang bcas pa'i gsung 'bum-FrontCover

རྔོག་སློབ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་གསུང་འབུམ། rngog slob brgyud dang bcas pa’i gsung ‘bum/ 34 volumes. Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang, 2011.

Ras chung snyan brgyud skor-FrontCover

རས་ཆུང་སྙན་བརྒྱུད་སྐོར། ras chung snyan brgyud skor/ 19 volumes. Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang, 2011.

Jo nang kun mkhyen dol po pa shes rab rgyal mtshan gyi gsung 'bum-FrontCover

ཇོ་ནང་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསུང་འབུམ། Jo nang kun mkhyen dol po pa shes rab rgyal mtshan gyi gsung ‘bum/ 13 volumes. Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang, 2011.

Lho brag mar pa lo tsA'i gsung 'bum-FrontCover

ལྷོ་བྲག་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་གསུང་འབུམ། lho brag mar pa lo tsA’i gsung ‘bum/ 7 volumes. Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang, 2011.

rje btsun mi la ras pa'i gsung 'bum-FrontCover

རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་གསུང་འབུམ། rje btsun mi la ras pa’i gsung ‘bum/ 5 volumes. Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang, 2011.

dus 'khor phyogs bsgrigs chen mo-Set

དུས་འཁོར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཆེན་མོ། dus ‘khor phyogs bsgrigs chen mo/ Twenty volumes. Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 2012.

bod kyi lo rgyus rnam thar phyogs bsgrigs-front

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། bod kyi lo rgyus rnam thar phyogs bsgrigs/ 61-90 – Thirty volumes. The third set of 30 volumes to come out so far since 2010.

Other Recent Arrivals:

rje-tsong-kha-pa-chen-po'i-gsung-'bum-ka

རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་འབུམ། rje tsong kha pa chen po’i gsung ‘bum/ 18 volumes. Ser gtsug nang bstan dpe rnying ‘tshol bsdu phyogs sgrig khang. Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang, 2012.

Ta po

ཏ་པོ་ – དུས་རབས་བཅུ་པ་ནས་ཉི་ཤུ་པའི་བར་གྱི་སྔ་མོའི་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་ལྡེབས་རིས་དང་ཡི་གེ་ནུབ་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་གནའ་བོའི་དགོན་གྲོང་ཞིག ཏ་པོ་དགོན་གྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས།
TABO: An Ancient Western Himalayan Repository of age-old Indian and Tibetan Mural Paintings and Scripts dating from the tenth to the twentieth century. རྩོམ་པ་པོ། རཱ་ཧུ་ལ། rtsom pa po/ rA hu la/

ཧི་མ་ལ་ཡའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་རྒྱལ་རབས་རིག་གཞུང་གི་ཞིབ་འཇུག
jo sras bkra shis tshe ring dang chab ngoms bstan pa nyi ma. 2011. Hi ma la ya’i nang pa sangs rgyas pa’i chos dang rgyal rabs rig gzhung gi zhib ‘jug: deb phreng gsum pa: pod yig nang spel pa’i dpyad rtsom khag. Proceedings of the Golden Jubilee Conference of the Namgyal Institute of Tibetology Gangtok, 2008. Gangtok: Namgyal Institute of Tibetology.

Gorampa and Shakya Chogden
གསེར་མདོག་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱི་གསུང་འབུམ།
24 Volumes: gser mdog paN chen shAkya mchog ldan gyi gsung ‘bum – Shakya Chogden’s Collected Works, published in 2013 in Beijing by krun go’i bod rig pa dpe skrun khang.

ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེའི་གསུང་འབུམ།
15 Volumes: kun mkhyen go rams pa bsod nams seng ge’i gsung ‘bum/ rdzong sar khams bye lnga rig tub bstan slob gling nas bsgrigs – Gorampa’s Collected Works, published in 2013 in Beijing by krung go’i bod rig pa dpe skrun khang.
དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་རྩ་བའི་ཆོས་སྡེ་དང་ཡན་ལག་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་གླེགས་བམ།
14 Volumes: dam chos sdug bsngal zhi byed rtsa ba’i chos sde dang yan lag bdud kyi gcod yul gyi glegs bam- Pacification of Suffering tradition of Padampa Sangye and Cutting Through practices of Machig Labdron, published in 2013 by Dingri Langkor Tsuglag Khang.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Archives